Hoạt động khoa hoc bộ môn kỹ thuật

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

Thế hệ các Thầy Cô giáo trong bộ môn đã chủ nhiệm, tham gia nhiều đề tài NCKH cấp nhà nước, cấp bộ. Sau đây là điển hình một số hình ảnh kết quả NCKH và ứng dụng vào thực tế sản xuất của bộ môn.

  • Nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình vật lý

  • Nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình số

  • Ứng dụng trong thực tế sản xuất