Hoạt động NCKH bộ môn cơ sở kỹ thuật

Nghiên cứu khoa học: Cùng với nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn, bộ môn còn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tế và phục vụ đào tạo. Lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu khoa học chính của bộ môn bao gồm:

  • Nghiên cứu lan truyền sóng, dòng chảy và các yếu tố ảnh hưởng như địa hình đáy biển, bờ biển, bờ đảo, …
  • Nghiên cứu sự biến đổi hình thái bờ biển dưới tác động của thủy động lực học ven biển và vận chuyển bùn cát trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
  • Nghiên cứu sự tương tác giữa sóng, dòng chảy và các công trình biển và công trình ven biển.
  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tải trọng sóng tác động lên các công trình biển.

Ứng dụng vào thực tế: Một số công trình điển hình do bộ môn thực hiện từ khi thành lập đến nay.