Chương trình trao giải và phát động phong trào sinh viên với khoa học công trình biển năm học 2022-2023